Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Tura Gerards – Training & systemische opstellingen | KvK: 34148267
Jacob van Lennepstraat 322a, 1053 KE Amsterdam | 06 3000 9214
tura@depressiestoppen.nl
www.depressiestoppen.nl
btw-nr. NL001115247B22

 1. Artikel 1 – Definities
   1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden, de heer Gerard J.L.H. Gerards, hierna te noemen Tura Gerards, hanteert de hierna volgende termen in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de aanschaf van boek, e-book en/of videocursus. Lezingen. Opdrachtgever: de wederpartij van Tura Gerards, degene die boek, e-book en/of videocursus aanschaft of de lezing organiseert. Boek: “Vrij van depressie in 21 dagen” in gedrukte vorm. E-book: “Vrij van depressie in 21 dagen” in leesbare, digitale vorm (pdf). Videocursus: “Vrij van depressie in 21 dagen” in zichtbare en hoorbare digitale vorm.
 2. Artikel 2 – Algemeen
   2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tura Gerards en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
   2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tura Gerards en opdrachtgever zullen in dergelijke gevallen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
   3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Tura Gerards is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
   3.2. Overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door Tura Gerards. Hij behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Tura Gerards daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij hij anders aangeeft.
   3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn BTW-vrij en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
   3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
   4.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tura Gerards het recht om, in overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   4.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tura Gerards aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tura Gerards worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan hem zijn verstrekt, heeft Tura Gerards het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
   4.3. Wanneer de opdrachtgever jonger dan 21 jaar is, dan vereist de uitvoering van de overeenkomst schriftelijke toestemming vooraf van beide ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers.
   4.4. Tura Gerards is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tura Gerards kenbaar behoorde te zijn.
   4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tura Gerards de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   4.6. Indien door Tura Gerards of door hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
   4.7. Opdrachtgever vrijwaart Tura Gerards voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
   5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
   5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tura Gerards zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Tura Gerards opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
   5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Tura Gerards daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   5.5. In afwijking van lid 3 zal Tura Gerards geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 6. Artikel 6 – Contractduur; uitvoeringstermijn
   6.1. De overeenkomst tussen Tura Gerards en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
   6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Tura Gerards derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. Artikel 7 – Honorarium
   7.1. Alle prijzen zijn vrij van omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders op schrift aangegeven.
   7.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Dit honorarium wordt middels een offerte door de Tura Gerards bij de opdrachtgever bekendgemaakt.
   7.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tura Gerards, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
   7.4. De verschuldigde kosten zullen binnen vijf werkdagen na afloop van de dienst in rekening worden gebracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
   7.5. Indien Tura Gerards met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Tura Gerards niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
   7.6. Tura Gerards is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien hij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
   7.7. Bovendien mag Tura Gerards het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Tura Gerards, dat in redelijkheid niet van hem mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
   7.8. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd binnen 7 werkdagen na een kennisgeving van Tura Gerards ter zake, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze 3 maanden is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen nadat Tura Gerards hem een kennisgeving ter zake heeft verstrekt de overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
  Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opzegging indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet.
   7.9. Tura Gerards zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Tura Gerards zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
   7.10. Indien opdrachtgever de door Tura Gerards kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zegen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Tura Gerards genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.
 8. Artikel 8 – Betaling
   8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tura Gerards aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
   8.2. Op de factuur van een enkelvoudige dienst is een niet-goed-niet-betalen-garantie van toepassing. Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is met de kwaliteit van de uitvoering van deze enkelvoudige dienst op de genoemde datum, dan dient de opdrachtgever dat schriftelijk en per omgaande te melden om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.
   8.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
   8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Tura Gerards op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
   8.5. Tura Gerards heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tura Gerards kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
   8.6. Is opdrachtgever met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd 15% van de hoofdsom, doch tenminste € 500,00.
   8.7. Indien de opdrachtgever zijn betalingsplicht niet voldoet, staat het Tura Gerards vrij de dienstverlening te
  staken. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen of schade wordt verlegd naar de opdrachtgever.
 9. Artikel 9 – Onderzoek, klachten
   9.1. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Tura Gerards klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden. In ieder geval dienen klachten ter zake binnen 3 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld. Inzake een enkelvoudige dienst, zie ook artikel 8.2.
   9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Tura Gerards de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Inzake een enkelvoudige dienst, zie ook artikel 8.2.
 10. Artikel 10 – Opzegging
   10.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, schriftelijk opzeggen.
   10.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Tura Gerards recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Tura Gerards zijn toe te rekenen of vooraf hierover andere afspraken zijn gemaakt. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
   10.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tura Gerards, zal hij in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
   10.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tura Gerards extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 11. Artikel 11 – Opschorting en ontbinding c.q. beëindiging
   11.1. Tura Gerards is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Tura Gerards ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming hem rechtvaardigt.
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
   11.2. Voorts is Tura Gerards bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden c.q. te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   11.3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hem – al dan niet voorwaardelijk surseance van betaling is verleend of indien opdrachtgever wordt geliquideerd, heeft Tura Gerards het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
   11.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden c.q. beëindigd zijn de vorderingen van Tura Gerards op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tura Gerards de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
   11.5. Tura Gerards behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 12. Artikel 12 – Aansprakelijkheid
   12.1. Tura Gerards is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van zijn grove schuld of opzet.
   12.2. In alle gevallen zal de schade zijn beperkt tot een redelijke vergoeding van uitsluitend directe schade, met een maximum van het belang van de betreffende opdracht aan Tura Gerards exclusief BTW, tenzij de assuradeur van Tura Gerards een hogere uitkering verstrekt.
   12.3. Tura Gerards is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de opdrachtgever omgaat met de informatie uit het boek, het e-book of de videocursus “Vrij van depressie in 21 dagen”.
   12.4. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
   12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tura Gerards aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Tura Gerards toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
   12.6. Tura Gerards is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   12.7. De aansprakelijkheid van Tura Gerards wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Tura Gerards onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn voor herstel gevend, en Tura Gerards ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tura Gerards in staat is adequaat te reageren.
   12.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tura Gerards meldt.
 13. Artikel 13 – Overmacht
   13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
   13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tura Gerards geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tura Gerards worden daaronder begrepen.
   13.3. Tura Gerards heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
   13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   13.5. Voor zoveel Tura Gerards ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tura Gerards gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 14. Artikel 14 – Geheimhouding
   14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tura Gerards gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tura Gerards zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de gevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tura Gerards niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
   14.3. Opdrachtgever zal bescheiden en informatie over Tura Gerards of de werknemers van Tura Gerards niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden openbaren.
   14.4. Tura Gerards verplicht zich jegens opdrachtgever om de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht op te leggen aan al degenen in zijn dienst, in dienstverband naar burgerlijk recht of die in welke vorm dan ook voor hem werkzaam zijn of op enig tijdstip werkzaam zullen zijn.
 15. Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
   15.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tura Gerards zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
   15.2. Alle door Tura Gerards verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
  trainingsoefeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tura Gerards worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
   15.3. Tura Gerards behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
 16. Artikel 16 – Diversen
   16.1. Opdrachtgever zal Tura Gerards onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden laten verrichten. Indien dit tijdelijk onmogelijk is (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft dit de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden geen werkzaamheden verricht. Partijen zullen alsdan evenwel in onderling overleg trachten de schade van opdrachtgever te beperken.
   16.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan ingeleende werknemers voor anderen dan voor hem werkzaamheden te laten verrichten, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tura Gerards en nadat aan alle wettelijke voorschriften en verplichtingen ter zake is voldaan.
 17. Artikel 17 – Geschillenregeling
   17.1. Op de relatie tussen opdrachtgever en Tura Gerards is Nederlands recht van toepassing.
   17.2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij een geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

Reacties zijn gesloten.